สุนทรพจน์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
นายวัชรากรณ์ สุขประมูล
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เงินภาษีทุกบาทจากหยาดเหงื่อ                        หวังจุนเจือภาครัฐเติมวาดฝัน
เงินทุกบาทของประชาค่าอนันต์                        เต็มใจปันให้ไปใช้พัฒนา
หวังว่าเราคงเทียมเขาชาวต่างชาติ                    ได้ผงาดชาติไทยไม่น้อยหน้า
ได้อยู่ดีกินดีชาวประชา                                   ทั่วอาณาประเทศไทยได้เจริญ
กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพ และสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายวัชรากรณ์ สุขประมูล เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กระผม รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ประเทศไทยกระจายอำนาจให้ชุมชนปกครองตนเองโดยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่บริหารการจัดบริการสาธารณะเพื่อคนในท้องถิ่น เงินที่นำมาพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้มาจากภาษีของประชาชนคนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการเก็บภาษี ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บบนฐานมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ  ประชาชนควรจะมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นว่าภาษีดังกล่าวนั้นมีการจัดเก็บอย่างไร เป็นต้นว่าอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปไม่เกินร้อยละ 0.5 ที่อยู่อาศัยของตนที่ไม่ประกอบการพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 0.1 และที่ประกอบเกษตรกรรมไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยอัตราส่วนดังกล่าวนั้นจัดเก็บไปเกินจากฐานภาษีที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเมื่อคำนวณออกมาในรูปของจำนวนเงิน จะเห็นได้ว่าไม่มากกว่าที่ประชาชนจะสามารถชำระได้ และที่สำคัญที่สุดคือภาษีนั้นจะเป็นงบประมาณในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ประชาชนทุกคนจึงจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนั่นเอง
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ หากจะมองให้ลึกและละเอียดมากยิ่งขึ้นในส่วนของท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล็กลงมา แต่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะผลการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นนั้นจะถูกส่งต่อขึ้นสู่ระดับประเทศ ดังนั้น ในเรื่องของภาษี หากสามารถดูแลได้ตั้งแต่ต้น จะช่วยสร้างความมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในท้องถิ่นนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจบริหารจัดการในท้องถิ่นนั้น ๆแม้ว่าในปัจจุบันจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการหลบเลี่ยงการเสียภาษีนั้นยังคงมีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย แต่หากมีการชี้แจงและปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้ว ก็จะทำให้แก้ไขปัญหานี้ได้ รวมถึงเป็นการต่อต้านการทุจริตด้านภาษี และเพิ่มงบประมาณที่จะใช้บริหารประเทศอีกด้วย จะเห็นได้ว่าเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกันเป็นทอด ๆ
กระผมขอยกตัวอย่างว่า หากผู้มีอำนาจบริหารจัดการในท้องถิ่นใช้อำนาจในการช่วยเหลือให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดหลบเลี่ยงการชำระภาษี ย่อมเกิดปัญหาในการทุจริตเป็นอันดับแรก
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ กระผมขอกล่าวถึงประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ท่านผู้ฟังได้ทราบดังนี้คือ
ข้อแรก ทำให้ระบบภาษีการถือครองทรัพย์สินดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ไม่อาจทำหน้าที่ในการเป็นภาษีการถือครองที่ดี เพราะมีข้อยกเว้นที่ลดหย่อนมาก แต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งกำหนดโดยมีข้อยกเว้นลดหย่อนน้อยที่สุดจะมีภาระภาษีที่เป็นตัวบีบให้เจ้าของต้องหาทางทำประโยชน์ในทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ อย่างน้อยก็เท่ากับค่าภาษีที่ต้องเสียไป
ข้อที่สอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น โดยประชาชนทุกคนเมื่อมีส่วนร่วมกันเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นแล้วย่อมต้องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีการใช้จ่ายได้ถูกต้องหรือไม่
ข้อที่สาม ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดอัตราภาษีสูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดอัตราภาษีกำหนดได้ โดยออกเป็นข้อบัญญัติแต่ไม่เกินอัตราเพดานที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
ข้อที่สี่ ฐานภาษีกว้างขึ้น เพราะกระจายภาระให้เจ้าของทรัพย์สินทุกคนต้องร่วมกันเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น ทำให้ระบบภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้น ภาระภาษีที่ผลักไปยังผู้เช่าทรัพย์สิน ผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการลดลงเนื่องจากเจ้าของบ้านเช่าและผู้ประกอบการมีภาระภาษีลดลง
และ ข้อที่ห้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ลดภาระเงินอุดหนุนของรัฐบาล ทำให้รัฐบาลสามารถนำเงินงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่นได้มากขึ้น
จากที่ได้กล่าวทั้งหมดนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้เอื้อประโยชน์แต่เพียงเพื่อเป็นหนทางเพิ่มรายได้ของรัฐบาลและส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ถือครองที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดปัญหาการเก็งกำไรหรือกักตุนที่ดิน รวมทั้งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนในสังคมอีกด้วย
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ การจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญและความร่วมมือที่จะต้องมาจากประชาชนทุกคนที่จะยอมเสียภาษีเพื่อท้องถิ่นจะได้มีเงินใช้บริหารประเทศของเราให้มีความมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป มิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น แต่เพื่อส่งต่อความมั่นคงนี้แก่ลูกหลานและคนอื่น ๆ ในอนาคต ดังคำคมที่ว่า
เสียภาษีถูกต้อง                    ไม่มัวหมองชีวี
ทุกคนที่เสียภาษี                   คือคนดีของแผ่นดิน