สุนทรพจน์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
นางสาวพลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เราชาวไทยร่วมใจจ่ายภาษี                   เพิ่มทวีพัฒนามากท้องถิ่น
ภาษีสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน                    ทุกชีวินมีความสุขที่มั่นคง
ประชาชนเข้าใจในภาษี                        แสนเปรมปรีดิ์ช่วยชาติไม่ไหลหลง
จ่ายภาษีให้ซื่อสัตย์และซื่อตรง              จะธำรงประชาชาติให้ยั่งยืน

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งบนโลก อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้น แต่หากจะถามว่า “ทุนที่ใช้ในการพัฒนาประเทศไทยของเรามาจากไหน” คำตอบคือ มาจากภาษีของประชาชนในประเทศทั้งสิ้น แล้ว “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” คืออะไร มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยมากแค่ไหน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ครอบครอง เพื่อลดวิกฤติการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไรของนายทุน ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการจัดเก็บภาษี ๓ อัตรา คือ ไม่เกิน ๐.๕% สำหรับสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ไม่เกิน ๐.๑% สำหรับที่อยู่อาศัยที่ไม่ประกอบการเชิงพาณิชย์ และไม่เกิน ๐.๐๕% สำหรับที่เกษตรกรรม ส่วนในกรณีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าให้เก็บภาษีตามอัตราทั่วไป แต่หากยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อีกให้เสียภาษีเพิ่มอีก ๑ เท่า ในทุก ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒% ต่อปีของฐานภาษี ยกเว้นการจัดเก็บในส่วนของพระราชวัง ศาสนสถาน ทรัพย์สินของรัฐเพื่อสาธารณประโยชน์ และยังจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาเว้นภาษีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนเกษตรกรรายย่อยที่ทรัพย์สินมีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนด
ดร.โสภณ พรโชคชัย กล่าวว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้เป็นภาษีที่มีอัตราภาษีที่ต่ำ เช่น บุคคลหนึ่งมีบ้านราคา ๑ ล้านบาท ต้องเสียภาษี ๐.๑%  คือ ปีละ ๑,๐๐๐ บาท หรือเดือนละ ๘๓ บาท ซึ่งยังถูกกว่าค่าเก็บขยะและค่าดูแลชุมชนอีกมาก จึงถือว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ไม่สร้างภาระให้เจ้าของทรัพย์สิน และแน่นอนว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่สูญเปล่า เพราะประชาชนยังได้รับประโยชน์โดยตรงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ ให้ทันตามความต้องการของท้องถิ่น ทำให้ พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึ้น ยิ่งประชาชนจ่ายเงินภาษีมากเท่าไร ท้องถิ่นก็เจริญมากขึ้นเท่านั้น เรียกได้ว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้
แต่หากจะถามถึงความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี ดิฉันบอกได้เลยว่า มีความโปร่งใสมากที่สุด ตลอดจนมีความเป็นธรรมมากกว่าการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ที่ยกเลิกไปแล้ว เนื่องมาจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะถูกจัดเก็บและใช้ภายในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านรัฐบาล จึงไม่เกิดการรั่วไหลให้นักการเมือง หรือที่เรียกว่าการทุจริต ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนมากขึ้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นภาษีที่ช่วยตัดวงจรอุบาทว์ทางการเมือง ทำลายระบบอุปถัมภ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากการถือครองที่ดินของนายทุน ช่วยจรรโลงและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง การพัฒนาชาติให้มั่นคงจึงเป็นอุดมการณ์อันสวยหรูที่เราเอื้อมไปถึงอย่างง่ายดาย
ทุกท่านคะ สำนวนที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” เป็นความจริงแท้แน่นอนค่ะ เพราะประชาชนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยิ่งเมื่อมีการเสียเงิน ก็ไม่อยากจ่าย เพราะคิดว่าเสียภาษีนี้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร จึงไม่ยอมเสียเงินเพียงเล็กน้อยของตน เกิดปัญหาหลบเลี่ยงการเสียภาษี แต่เรากลับยอมหมดเงินไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างง่ายดาย โดยหารู้ไม่ว่าเงินเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาชาติให้ยั่งยืนต่อไป  แล้วเราจะไม่ยอมเสียเงินเหล่านั้นเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของตนเองเลยเชียวหรือ
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ เราในฐานะประชาชนชาวไทยต้องรู้จักปรับตัวเพื่อความเจริญของประเทศชาติในอนาคต เปลี่ยนเถอะค่ะ เปลี่ยนมุมมองความคิดของเราทุกคนในฐานะประชาชนชาวไทย เปิดใจให้เข้าถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่าหลีกเลี่ยง และให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเงินเพียงเล็กน้อยของท่านคือส่วนสำคัญของการพัฒนาชาติ ตลอดจนสนับสนุนและจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาชาติไทยของเรา
มาเถอะค่ะ ประชาชนไทยทั้งหลาย มาร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ชื่อว่า “จิตสำนึก” ลงในชีวิตและจิตใจของเราทุกคน แล้วหมั่นรดน้ำ พรวนดินอย่างสม่ำเสมอ ไม่นานนัก ต้นไม้ต้นนี้จะเจริญเติบโตงอกงาม ผลิดอกออกผล แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา เป็นประโยชน์แก่เราทุกคนในสังคม เฉกเช่นชีวิตของเราที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนและจ่ายเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำเงินไปพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย และให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป