สุนทรพจน์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
นางสาววรรณภา เขียวไสว์
ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ

ชาติไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครมีประสบการณ์สอนให้เรา กล้าและแกร่ง แต่ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน แม้จะไม่อยู่ในรูปแบบของการล่าอาณานิคมเหมือนในอดีต แต่ก็เปลี่ยนมาในรูปของทุนนิยมข้ามชาติ จึงเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งปวงจะต้องตระหนักและเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็ง
การที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ต้องพัฒนาจากรากฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจที่สดใสย่อมอยู่ในหัวใจที่เบิกบาน ดังนั้นการปฏิรูปด้านการจัดเก็บภาษีจึงเข้ามามีบทบาทใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ และรัฐใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพื่อนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีไปพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนากิจการด้านบริการสาธารณะต่าง ๆ ในอดีตแม้จะมีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ แต่การจัดเก็บและการประเมินภาษีไม่เป็นธรรม ทำให้ท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา จึงเป็นภาระของรัฐที่จะต้องส่งเงินอุดหนุนจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ดังนั้นรัฐจึงได้นำพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างรายได้ให้แก่รัฐ เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีตามอัตราก้าวหน้า ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินมากต้องเสียภาษีมาก หากปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้ลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร ต้องนำที่ดินออกมาให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์บ้าง เป็นการลดภาระภาษีของตนและก่อให้เกิดรายได้ต่อประเทศ
เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการเสียภาษีก็จะร่วมกันดูแลตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย และช่วยลดการทุจริต ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รายได้จากภาษีถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงประเทศ การเสียภาษี จึงเป็นการพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะ ให้เจริญงอกงามและเติบโตเป็นต้นไม้ แตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้พักพิง ต้นไม้นี้คือต้นเศรษฐกิจที่ผลิดอกออกผลเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ชาติจะรุ่งเรือง พลเมืองจะรุ่งโรจน์ โปรดช่วยกันเสียภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ แผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินทอง ของพี่น้องชาวไทยตลอดไปและตลอดกาล