สุนทรพจน์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
นายเตชิต สุขวัฒนานนท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

เรียนท่านคณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายเตชิต สุขวัฒนานนท์ นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเข้าร่วม การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ” ในครั้งนี้
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมในประเทศ เช่น สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีให้แก่ประชาชน บำรุงถนนหนทาง และเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นต้น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เป็นภาษีอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยจัดเก็บภาษีบนฐานมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการจัดเก็บภาษีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ถือครองที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาการเก็งกำไรหรือกักตุนที่ดิน รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์นั้น นอกจากการให้ความรู้และสร้าง แรงกระตุ้นในการจ่ายภาษีของประชาชนแล้ว การจัดเก็บอย่างเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพโดยอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและที่สำคัญการจัดเก็บภาษีจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีให้แก่ประชาชน บำรุงถนนหนทาง เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อมีการเสียภาษีจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมการม ส่วนร่วมของประชาชน เมื่อทุกคนร่วมกันเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นแล้วย่อมต้องติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานของท้องถิ่นว่าใช้เงินภาษีอย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใด ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน มีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นจากท้องถิ่นและขยายสู่ระดับชาติ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังช่วยพัฒนาชาติ ในหลายๆด้าน เช่น ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สร้างถนน สร้างโรงเรียน เพื่อรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างสมดุล และเพื่อพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถอยู่ใน สังคมโลกได้อย่างภาคภูมิและก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ

ร่วมกันเสียภาษีบำรุงชาติ                                      ให้องอาจมาดหาญเหนือชาติไหน
ภาษีใช้พัฒนาประเทศไทย                                    ให้ก้าวไกลวัฒนาสู่สากล