สุนทรพจน์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”
นางสาวศิริวรรณ สกัญญา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ. เทิง จ. เชียงราย

ดิฉัน นางสาว ศิริวรรณ สกัญญา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดิฉันมีความภาคภูมิใจมากค่ะ ที่จะได้กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ
ภาษีที่ดิน               และสิ่งปลูกสร้าง                 ทางสายใหม่
สร้างประชา             ธิปไตย                            ในท้องถิ่น
สร้างความเป็นธรรม   ผู้ถือครอง                         เจ้าของที่ดิน
พัฒนาท้องถิ่น         พัฒนาชาติ                         พิลาสงาม
ท่านผู้มีเกียรติคะ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นนโยบายที่กระทรวงการคลัง กำลังดำเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติกฎหมาย เพื่อนำมาใช้จัดเก็บภาษี แทนภาษีการถือครองทรัพย์สินในปัจจุบัน ที่จะยกเลิกไป ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ค่ะ เนื่องจาก กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ ยังมีปัญหาหลายประการ และมีอัตราการเสียภาษีที่สูงมากเกินไปค่ะ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีเจตนารมณ์ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน อย่างเท่าเทียม ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมเสียภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเกิดความเป็นประชาธิปไตย สร้างความเกรียงไกรให้ประเทศชาติค่ะ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากผู้มีอำนาจการจัดเก็บภาษี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ จะเป็นรายได้ของท้องถิ่น จึงจะทำให้ผู้เสียภาษี เกิดความตระหนักว่า ได้มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน เกิดความภาคภูมิใจ ไม่อยากจะให้เงินภาษีที่เสียไปนั้น สูญเปล่าไปกับการบริหารงานที่ไม่เกิดประโยชน์ เพราะหากท้องถิ่นยิ่งพัฒนา มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาประชาธิปไตย เมื่อผู้ถือครองที่ดินได้เสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง การจะเลือกตั้งผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตยให้เข้าไปดูแลผลประโยชน์ของท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องเลือกคนดีที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบาทคาดสินบน และช่วยกันติดตามตรวจสอบการนำเงินภาษีไปใช้อย่างตรงเป้าหมาย จึงจะทำให้ประชาธิปไตยแบ่งบานค่ะ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาชาติ ท่านผู้เกียรติคะ ประเทศชาติ ดุจดังต้นไม้ใหญ่ ที่มีรัฐบาลเป็นรากแก้ว ท้องถิ่นเป็นรากแขนง หากรากแก้ว รากแขนง มีความแข็งแกร่ง ได้รับการบำรุงรักษาจากเจ้าของ คือประชาชนอยู่เนืองนิตย์ ต้นไม้ใหญ่ฤาจะล้ม กลับจะแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างสวยงามและมั่นคง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงเสมือนเส้นทางที่สวยงาม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ ได้อย่างยั่งยืนท้องถิ่นจะพัฒนาประชาธิปไตยจะก้าวไกล ชาติไทยจะมั่นคง เมื่อประชาชนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ