Eng
ไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ
"ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง"
นายธีรยุทธ ดวงศรี
(ระดับอุดมศึกษา) รางวัลชมเชย
                         
          นับตั้งแต่มนุษย์ได้ถือกำเนิดบนโลกและมาอยู่รวมกันเป็นเผ่าหรือกลุ่มเล็กๆ โดยมีหัวหน้าเผ่าหรือหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ปกครองในยุคแรกๆ จนกระทั่งได้มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น กลายเป็นชุมชน สังคม ประเทศชาติ ภูมิภาค หรือทวีปต่างๆ ในปัจจุบันนั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนอกจากมนุษย์ได้รู้จักการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อสินค้าหรือสิ่งของกันแล้ว ยังรู้จักการใช้สินค้าต่อสินค้าแลกเปลี่ยนกันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เงินเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางในการซื้อสินค้า หรือการใช้สินค้าต่อสินค้าแลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดจะขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่าย โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าหรือราคาที่แท้จริงของสินค้าที่นำมาซื้อขาย หรือ แลกเปลี่ยนเท่าใดนัก ทำให้บางครั้งผู้ที่ซื้อขายหรือใช้สินค้าแลกเปลี่ยนกันนั้นมีการได้เปรียบเสียเปรียบโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการได้เปรียบเสียเปรียบ ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการไม่รู้หรือไม่ใส่ใจต่อมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าที่นำมาซื้อขายหรือใช้แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งหากสินค้าที่นำมาซื้อขายหรือใช้แลกเปลี่ยนเป็นประเภทที่ใช้ในการอุปโภคในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น พริก น้ำปลา สบู่ น้ำหอม เป็นต้น ก็คงจะไม่มีผลเสียหายเท่าใดนัก แต่ถ้าหากเป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านและที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าหรือราคาสูง ย่อมเห็นได้ว่ามีความเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างมาก
          บ้านและที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสี่ของคนเรา และขณะเดียวกันยังสามารถใช้ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น ซื้อ ขาย จำนอง ไม่ว่าจะเพื่อโดยธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าของเองก็ตาม โดยเฉพาะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการใช้บ้านและที่ดินทำนิติกรรมสัญญา ซื้อ ขาย จำนองกันมากมายทั่วไป แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้หรือเข้าใจอย่างถูกต้องของมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดิน จนในหลายกรณีที่เจ้าของบ้านและที่ดินถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อ ขาย จำนอง อันเนื่องมาจากความไม่รู้หรือไม่ใส่ใจมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของตัวเอง
          ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ รวมถึงข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่รู้และเข้าใจสภาพข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาย่อมมีความได้เปรียบผู้อื่นที่ไม่รู้หรือรู้ช้ากว่า
          ในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ บริษัทที่เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์นั้น เพราะข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์จะเป็นเครื่องมือหรือกุญแจในการตัดสินใจซื้อขาย เพื่อนำไปพัฒนาให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น สำหรับบริษัทนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์จะเป็นข้อมูลที่จะนำเสนอเพื่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการ และสำหรับสถาบันการเงินข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพิจารณาว่าจะปล่อยสินเชื่อหรือไม่ เพราะหากสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อไปโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน ก็อาจจะได้รับความเสียหาย เมื่อมีการบังคับหลักประกันแล้วไม่คุ้มหนี้
          สำหรับในแง่ของประเทศชาติแล้วข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ย่อมเป็นเครื่องชี้วัดสถานะภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ ของประเทศ โดยจะเห็นจากการที่ประเทศไทยประสบวิกฤติทางการเงิน จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2540 จนต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และองค์กรด้านการเงินอื่นโดยมีหนี้รวมกันกว่า 3 ล้านล้านบาท จนมีการประเมินกันว่าประเทศไทยตกอยู่ในภาวะล้มละลายเมื่อ 2-3 ปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีนักวิชาการบางท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ว่ามีมูลค่ามากกว่า 12 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับที่เป็นหนี้แล้ว ทรัพย์สินยังสูงกว่าหนี้สินมาก ประเทศไทยจึงไม่ได้ตกอยู่ในสถานะภาพล้มละลายอย่างที่หลายคนเข้าใจ
          จากที่กล่าวแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญมากไม่เฉพาะบุคคลทั่วไป หากแต่ยังมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและเป็นเครื่องมือชี้วัดสถานะภาพของประเทศดังที่กล่าวแล้วอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากศึกษาวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของประชาชนคนไทยในปัจจุบันอย่างถ่องแท้แล้วจะเห็นว่า ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจของมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ แม้กระทั่งบ้านและที่ดินที่ตนเองอยู่อาศัยก็ยังไม่รู้หรือไม่ทราบว่ามีมูลค่าที่แท้จริงเท่าใดจนถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนไทยที่ยังไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือสนใจในเรื่องนี้ ทั้งที่มีความสำคัญซึ่งแตกต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือในหลายประเทศ ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านและที่ดินของตนเองเป็นอย่างมากมายทั่วไป
          ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยควรจะหันมาให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านและที่ดินของตนเอง โดยการหันมาศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษา องค์กรที่มีแหล่งข้อมูล เช่น มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือแม้กระทั่งบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเมินค่าทรัพย์สิน จะโดยวิธีการศึกษาหาความรู้ จากหนังสือวารสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค เว็บไซต์ตามอินเตอร์เน็ท หรือการเข้าอบรมสัมมนาต่างๆ เหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ตัวเราเองได้รับประโยชน์อย่างมากมาย โดยเฉพาะจะไม่ถูกเอาเปรียบหรือการเสียรู้จากมิจฉาชีพ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายบ้านและที่ดินของเรานั้นเอง
Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:66 2295 3171 Fax: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่