Eng
ไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ
"ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง"
เด็กหญิงสุญญาตา เมี้ยนละม้าย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
(ระดับมัธยม) รางวัลชนะเลิศ
                         
   บ้านที่ดินถิ่นที่อยู่ต้องรู้ค่า สืบราคาแน่ชัดไม่ขัดสน
จะประเมินเกินเกณฑ์เห็นเล่ห์กล ให้แยบยลพ้นภัยไม่สั่นคลอน
ให้รอบรู้ปูทางสร้างหลักฐาน ให้กิจการก้าวหน้าอุทาหรณ์
ให้อสังหาริมทรัพย์ประดับนคร ให้ถาวรบนเส้นทางสร้างชาติไทย

          หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดคือบ้านและที่ดิน เพราะมีเงื่อนไขการได้มาที่ยากลำบาก และใช้ความพยายามเกือบตลอดชีวิตของคนหนึ่งคน บางรายต้องประสบปัญหา ถูกคดโกง เอารัดเอาเปรียบ ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สิน เงินทอง กำลังใจ และต้องมีภาระผูกพันทางกฎหมายอีกด้วย
          จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง เพื่อปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้และหลีกเลี่ยงการเสียเปรียบจากธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
          1. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านในราคาและคุณภาพที่ตรงกับความต้องการและกำลังทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง และถูกใจในปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านทำเลที่ตั้ง การคมนาคม วัสดุครุภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอยและราคาได้อย่างไม่ผิดพลาด
          2. เพื่อป้องกันปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากการประเมินมูลค่าจะสัมพันธ์กับคุณค่าของบ้านแต่ละหลังในด้านสิทธิประโยชน์ การใช้สอยสาธารณูปโภค การใช้ทางสัญจร การรักษาความปลอดภัย บริการหลังการขาย และความน่าเชื่อของโครงการบ้านจัดสรรก็จะถูกนำมาประเมินราคาซื้อขายได้อย่างเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย และสามารถต่อรองราคาได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อให้สามารถประเมินวงเงินกู้ได้อย่างใกล้เคียงและเหมาะสม กรณีที่ต้องใช้บ้านและที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งมีประโยชน์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อสภาพการกู้หนี้ ไม่ให้เกิดภาวะหนี้สูญในสถาบันการเงินด้วย
          4. เพื่อให้สามารถประเมินทรัพย์สินและหลักทรัพย์ส่วนตัวจากราคาบ้านและที่ดินของตนได้ ทำให้รู้สถานภาพ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการประกอบกิจการและวางแผนชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
          5. เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางและขนาดของโครงการ ราคาขาย ความต้องการของตลาดในวงเงินที่เหมาะสมทำให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี
          6. เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคา การลงทุน สภาพแวดล้อม การขยายตัวของผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค เพื่อป้องกันการขาดทุนจากการถือครองที่ดิน และการเสื่อมราคาของที่ดินได้
          7. เพื่อให้ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินมูลค่าบ้านและที่ดินของตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารถลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น คุณภาพชีวิตของคนในชาติย่อมดีตามไปด้วย
          8. เพื่อยังประโยชน์ให้ระบบการประเมินราคากลางของอสังหาริมทรัพย์มีมาตรฐาน และพัฒนาไปสู่ความเป็นธรรม โปร่งใส ป้องกันปัญหาการโก่งราคา ซึ่งรวมถึงลดปัญหาการคอรัปชั่นในภาครัฐด้วย
          9. เพื่อให้เกิดความรอบรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ และความรักในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี รู้สถานการณ์เกี่ยวกับทำเลที่ตั้งแหล่งใดจะมีพัฒนาการไปอย่างใด เช่น สำหรับเป็นย่านที่อยู่อาศัย ย่านธุรกิจ ย่านอุตสาหกรรม หรือย่านเกษตร เป็นต้น

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:66 2295 3171 Fax: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่