Eng
ไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ
"ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง"
นายสิทธิธรรม อู่รอด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ระดับอุดมศึกษา) รางวัลชมเชย
                         
          ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ข้อมูลเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความรู้มีความสำคัญในการบริหารจัดการ ข้อมูลที่มีความถูกต้องจะนำมาวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จะทำให้การบริหารจัดการและการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำการวางแผนและทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในทางธุรกิจและในชีวิตประจำวันการรู้และเข้าถึงข้อมูลทางด้านทรัพย์สินของตนเอง ย่อมทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าสูงมาก อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดและมีความผูกพันมากที่สุด สิ่งนั้นก็คือบ้านและที่ดินของเราเอง
          บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพของมนุษย์ ใช้เป็นที่พักผ่อนหลังจากเหนื่อยล้าในแต่ละวันเพื่อจะได้มีพลังในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และเป็นที่สร้างครอบครัวเพื่อเป็นรากฐานของสังคม บ้านที่มีการก่อสร้างที่แน่นหนามั่นคงทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกปลอดภัย บ้านและที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ดีส่งผลต่อการเป็นอยู่ทำให้ชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข ในเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ที่ดินนับว่าเป็นทุนในการประกอบการ เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ครอบครอง เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ การที่มูลค่าของที่ดินเรามีมูลค่าสูงย่อมหมายความว่าที่ดินนั้นก็ย่อมมีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ให้ตอบแทนได้มาก ทำให้การตัดสินใจในการลงทุนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น อีกทั้งการลงทุนกับบ้านและที่ดินนั้นโดยเฉพาะที่ดินถือว่าไม่มีค่าเสื่อม จึงเหมาะแก่การลงทุนระยะยาว มีมูลค่าเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับ (โดยดูจากแนวโน้มระยะยาว) ทั้งนี้เพราะความขาดแคลน และที่สำคัญ ความนิยมในบ้านและที่ดินนั้นขึ้นกับทำเลที่ตั้ง บ้านและที่ดินมีความสำคัญกับชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่อยู่อาศัย ในฐานะปัจจัยการผลิต ในฐานะเครื่องมือสร้างรายได้
          บ้านและที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ในชีวิตของประชาชนทั่วไปจะสามารถมีไว้ในครอบครองเพียงแห่งเดียวเท่านั้น การที่เรารู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราจะช่วยในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าการรู้ดีกว่าไม่รู้ เมื่อเราต้องการเดินทางไปยังที่หนึ่งโดยต้องเดินผ่านดงกับระเบิด หากว่าเราไม่มีแผนที่ของตำแหน่งกับระเบิด หรือว่าแผนที่ไม่ถูกต้อง เราก็ไม่สามารถผ่านดงกับระเบิดไปได้ อาจจะเหยียบใส่กับระเบิดเสียก่อนหรือต้องล้มเลิกกลางทางก่อนที่จะถึงจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ ก็เปรียบได้เหมือนกับสังคมในทุกวันนี้มีคนที่คอยแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้เช่นเดียวกับ กับระเบิด หากเราขาดซึ่งข้อมูลหรือเราไม่รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเองเช่นเดียวกับการขาดแผนที่ อาจจะถูกเอาเปรียบจากผู้อื่นหรืออาจทำการตัดสินใจที่ผิดพลาด อีกทั้งมูลค่าของบ้านและที่ดินมีมูลค่าสูงมาก การที่เราไม่รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเรา อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือฐานะความเป็นอยู่ตลอดชีวิตของเราเอง การที่เรารู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเรามีประโยชน์ดังนี้ คือ
          • เพื่อการซื้อ-ขาย ทำให้เราสามารถได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด ไม่ถูกเอาเปรียบและสามารสร้างความพอใจให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยส่วนมากแล้วในการตัดสินใจที่จะซื้อบ้านและที่ดินนั้น ผู้ซื้อจะทำการตัดสินใจยากและนานกว่าทรัพย์สินประเภทอื่น เพราะว่ามูลค่าราคาสูงกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นมาก และต้องมีความผูกพันต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ดินนั้นมากกว่าทรัพย์สินอื่นๆ การที่เราเสนอราคามูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราแก่ผู้ซื้อ เป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น
          • เพื่อการลงทุน ทำให้เราสามารถวางแผนในการลงทุนเปรียบเทียบผลกำไรที่ได้กับมูลค่าของบ้านและที่ดิน ในการกู้เงินเพื่อทำธุรกิจหรือนำเงินมาลงทุนก็สามารถนำบ้านและที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยหากเรารู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินที่จะนำไปค้ำประกันนั้น ทำให้เราทำการเจรจาต่อรองกับทางธนาคารได้
          • เพื่อการร่วมทุน ในการทำธุรกิจเราควรจะเสนอถึงมูลค่าของทรัพย์สินของเราให้ถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ที่จะร่วมทุนกับเรา
          • เพื่อการจำนอง จำนำ ในยามที่ขาดแคลนเงินทองเราก็สามารถนำบ้านและที่ดินของเราไปทำการ จำนอง จำนำ หากทราบมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราแล้ว ก็สามารถตัดสินใจต่อรองอัตราค่าจำนอง จำนำ บ้านและที่ดินของเราเอง
          • เพื่อการให้เช่า เราสามารถคิดโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดินของเราเอง ทำให้ได้ราคาเช่าที่มีความเหมาะสม ผู้เช่ามีความพอใจ เราเองก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
          • เพื่อการประกันภัย ในการทำประกันภัยเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน อย่างเช่น ประกันอัคคีภัย เราจำเป็นที่ต้องรู้มูลค่าของบ้านและที่ดินของเราเอง สามารถนำไปเปรียบเทียบกับราคาประเมินของทางบริษัทประกันภัย ทำให้บริษัทประกันภัยไม่สามารถเอาเปรียบเราได้
          • เพื่อการจัดการสินสมรส ในการหย่าจะมีการแบ่งสินสมรส การที่เราทราบมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเองทำให้การแบ่งสินสมรสเป็นไปอย่างยุติธรรม
          • เพื่อการแบ่งมรดก ในการจัดทำพินัยกรรมเพื่อแบ่งมรดกของเรา เราควรจะทราบมูลค่าที่แท้จริงทรัพย์สินต่างๆ ของเรา บ้านและที่ดินก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินเหล่านั้น การแบ่งมรดกนั้นก็จะทำได้อย่างยุติธรรม ไม่เกิดความขัดแย้งกันขึ้นภายในวงศ์ตระกูล
          • การให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจในบ้านและที่ดินของเราได้อย่างถูกต้องทำให้เราได้รับความน่าเชื่อถือ อย่างเช่น มีผู้สนใจต้องการซื้อบ้านเรา แต่เราไม่ทราบมูลค่าที่แท้จริง
          • เพื่อสนองธรรมชาติของมนุษย์ คือความอยากรู้อยากเห็น โดยเฉพาะบ้านและที่ดินที่อยู่ใกล้ตัวเราเอง เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ก็ต้องย่อมอยากรู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง
          มูลค่าของบ้านและที่ดินของเราเองนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ เราควรที่ทำการศึกษาอย่างแท้จริงเพื่อจะได้ทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง โดยมูลค่าของบ้านและที่ดินนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำเลที่ตั้งของที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน โดยมูลค่าของบ้านและที่ดินมีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic) ซึ่งจะผันแปรไม่คงที่ เมื่อเวลาผ่านไปราคาที่ดินอาจมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมือง มีคนเข้ามามากขึ้นเกิดความขาดแคลน บางครั้งที่ดินที่ซื้อมาวันนี้ อีกสิบปีข้างหน้าราคาอาจจะสูงเป็นเท่าตัว ส่วนในราคาของบ้านอาจจะลดลงไปเพราะมีความเสื่อมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังนั้นในการประเมินมูลค่าบ้านและที่ดินของเราควรมีการทำเป็นประจำ ผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ ก็ย่อมไม่สามารถทำการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินได้ถูกต้อง ส่งผลเสียต่อการบริหารจัดการบ้านและที่ดินของเราเองอาจทำให้เสียผลประโยชน์ได้ เราจึงควรให้ความเชื่อถือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าบ้านและที่ดิน
          ในปัจจุบันมีองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินมูลค่าบ้านและที่ดิน มีการทำงานเป็นระบบ มีจรรยาบรรณ ได้รับการยอมรับ และมีประสบการณ์ ในภาครัฐได้แก่ สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินแห่งชาติอยู่ในการดูแลของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในภาคเอกชนได้แก่ บริษัท Agency for Real Estate Affairs และมีองค์กรที่คอยควบคุมดูแล อย่างเช่น สมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VALUERS ASSOCIATION OF THAILAND: VAT) ที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการประเมินทรัพย์สิน ทำให้เรารู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง
          ในสังคมปัจจุบันนี้มีคนหลายคนที่ต้องสูญเสียโอกาสดีๆ มากมาย สูญเสียเงินทอง หรือแม้กระทั่งถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอื่น ยังมีคนอีกหลายๆ คนที่ละเลยข้อมูลสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ใช้ชีวิตอยู่ด้วยมากที่สุด และได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันและมีค่ามากที่สุด ยังมีอีกหลายคนที่ทำการตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าความไม่รู้ แต่เมื่อมาถึงในยุคนี้แล้วข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ แล้ววันนี้คุณรู้มูลค่าบ้านและที่ดินที่แท้จริงของคุณแล้วหรือยัง…
Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:66 2295 3171 Fax: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่