Eng
เกี่ยวกับมูลนิธิ
หลักการและจรรยาบรรณ
ราคาประเมินค่าก่อสร้าง
บทความความรู้ข้อแนะนำ
เว็บบอร์ด
ติดต่อมูลนิธิ

ประกวดเรียงความประจำปี 2549 ชิงรางวัลและโล่ห์เกียรติยศ จาก
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์, ฯพณฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย

          มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดประกวดเรียงความ ประจำปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอเรียงความที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการมีความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และร่วมพัฒนาวิชาชีพนี้ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
     
ประเภท
1. มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท)
3. ประชาชนทั่วไป
 
หลักเกณฑ์
 
1.
ความยาวของเรียงความคือ ไม่เกิน 1,000 คำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา; 1,500 คำสำหรับระดับอุดมศึกษา และ 2,000 คำสำหรับประชาชนทั่วไป
 
2.
ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคมและบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงสังคม และธุรกิจทั่วไปตามแบบนานาอารยะประเทศ
 
3.
เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ ของเนื้อหาความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสม สละสลวย และสื่อความหมายชัดเจน
 
4.
การเขียนเรียงความให้แจ้ง ชื่อ-สกุล ระบุประเภทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้ถูกต้อง
 
5.
ผู้ที่สนใจ ส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
 
 
รางวัล
 
- รางวัลชนะเลิศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ สำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ สำหรับประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 25,000 บาท
พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ฯพณฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
- รางวัลชมเชย ในทุกระดับ ๆ ละ 3 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     
เงื่อนไขการประกวดเรียงความ
 
1.
ผู้มีสิทธิส่งเรียงความ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและอาชีพ
 
2.
เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธิของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยที่จะใช้ประโยชน์ต่อสังคม
3.
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นอันยุติ
กำหนดเวลา
1.
ส่งเรียงความภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2549
2.
ประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2549
คณะกรรมการตัดสิน
 
-
รศ.มานพ พงศทัต คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
-
ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
-
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
การส่งเรียงความ
  โปรดส่งทางไปรษณีย์ถึง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
10 ถ.นนทรี กทม. 10120 วงเล็บมุมซอง "ประกวดเรียงความ ประจำปี 2549"
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
1.
ติดต่อ โทร.0.2295.3171 Email: info@thaiappraisal.org
 
2.
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน สามารถหาได้ทั่วไปหรือที่ www.thaiappraisal.org, www.trebs.ac.th และ www.area.co.th เป็นต้น
Area Trebs FIABCI
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่