Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตรา
ผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ก่อตั้งโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เพื่อส่งเสริมวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในรูปแบบการอบรมและการสัมมนา รวมถึงเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ข้อ 4.   วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อ
4.1 ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า เช่น การให้ทุนการศึกษา
4.2 ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า และการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนา
4.3 สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
4.5 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์กรการกุศล และอื่นๆ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สิน วิชาชีพนายหน้า และอสังหาริมทรัพย์
4.6 ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย
4.7 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ
4.8 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ พ.ศ. 2563-2565
ประธานกิตติมศักดิ์
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานกิตติมศักดิ์

อุปนายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึกษา
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานที่ปรึกษา

ประธาน บมจ.ศุภาลัย
ที่ปรึกษา
คุณดรุณี รุ่งเรืองผล
ที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ
บจก.ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
มาสเตอร์ ดร.นีน่า
โสภารัตน์ สนิทรัมย์
ที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บายแลนด์แอนด์โฮม(ไทยแลนด์)
คุณปริญญา เกษสุวรรณ
ที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ บจก.สมาร์ท พรีเมี่ยม
อ.พัลลภ กฤตยานวัช
ที่ปรึกษา

อดีต SVP ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ
ที่ปรึกษา

อดีต VP ธนาคารเกียรตินาคิน
คุณพชรกฤษฏิ์ ชื่นชม
ที่ปรึกษา

CEO บจก.พชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้
ประธานกรรมการอำนวยการ
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการอำนวยการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์
เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอำนวยการ
อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า
รองประธานกรรมการอำนวยการ

CEO, Syncate Co.,Ltd.
คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน
รองประธานกรรมการอำนวยการ

รองกรรมการผู้จัดการ บจก.วินเนอร์ เอสเตท
คุณมูฮำหมัดอิกบาน
เชตเตอร์โมฮามัด
รองประธานกรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็นพีเอ็ม พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์)
กรรมการ
คุณจำนงค์ บัวไขย
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามอิมพีเรียล แอฟเพรสซัล
คุณชนิศา เวชยาศรมพิทักษ์
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.เดอะคีย์ พร็อพเพอร์ตี้ 2018
คุณเทรซีมิเชล บรุพพาเชอร์
กรรมการ

ตัวแทนที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์
คุณธนดล นาครัตน์
กรรมการ

นักประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ
คุณธนธัช ประทุมมาลย์
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.บานาน่า เอสเตท แมเนจเม้นท์
คุณธนินทร์ นนนที
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
คุณปรีชา ศุภปีติพร
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.แอคคิวท์ เรียลตี้
คุณภาวิณีย์ ฐานิตพงศ์ภาวี
กรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาฯ ระหว่างประเทศ
คุณมัลลิกา มุนีพีระกุล
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้
คุณรณิดา พูลเอี่ยม
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ERA Holding (Thailand)
คุณลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ, บจก. วินเวสเตอร์
คุณวิทย์ กุลธนวิภาส
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KW Thailand
คุณศักดิ์ศิษฏ์ เจนกุลประสูตร
กรรมการ

กรรมการ บจก.คอมฟอร์ท แมกซ์
คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ Easyhomeland Co.,Ltd.
ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์
กรรมการ

Vice Chairman, World Artists Association
คุณสุรพงษ์ ตรีสุกล
กรรมการ

ผู้ประสานงาน จัดทำมาตรฐาน ราคาค่าก่อสร้างอาคาร มูลนิธิฯ
คุณอนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็นเนอยี่ รีซอร์ส
คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
กรรมการ

นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์
และพันธมิตร
ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์
กรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาฯ คณะศิลปะศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต
คุณอารยา สถิตธำมรงค
กรรมการ

กรรมการ, บจก.กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้
คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ

กรรมการ สภาองค์การ นายจ้างแห่งประเทศไทย
กรรมการและเหรัญญิก
คุณปัทมา พรโชคชัย
กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการผู้จัดการ บจก.ควอลิตี้ อ๊อกชั่น
คุณวรรณา พูนปาน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
กรรมการเลขานุการ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการเลขานุการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกสมาคม สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล
คุณนงลักษณ์ จตุเทน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
คณะกรรมการบริหาร
 1.   ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2.   คุณปัทมา จันทรานุกูล ผู้ประสานงาน, วิเทศสัมพันธ์
 3.   คุณนงลักษณ์ จตุเทน ผู้ประสานงาน, การจัดการศึกษา
 4.   คุณพรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้ประสานงาน, สำรวจวิจัย
 5.   คุณอติณัช ชาญบรรยง ผู้ประสานงาน, สิ่งพิมพ์และเครือข่าย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่