Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตรา
ผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ก่อตั้งโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในรูปแบบการอบรมและการสัมมนา รวมถึงเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นสำหรับผู้สนใจทั่วไป

มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน เช่น การให้ทุนการศึกษา
๒. ค้นคว้า ศึกษา วิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินและการสำรวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนา
๓. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์กรการกุศลและอื่นๆ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์
๖. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย
๗. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ พ.ศ. 2558-2559

ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานกรรมการอำนวยการ

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
รองประธานกรรมการ

ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง
กรรมการ

คุณเกสรี ชำนาญเดชากุญ
กรรมการ

คุณจำนงค์ บัวไขย
กรรมการ

คุณณฐพนธ์ คงศิลา
กรรมการ

คุณธวัช มีประเสริฐสกุล
กรรมการ

อ.เนรมิต สร้างเอี่ยม
กรรมการ

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
กรรมการ

อ.พัลลภ กฤตยานวัช
กรรมการ

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการ

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
กรรมการ

คุณสุนทร สถาพร
กรรมการ

คุณอนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์
กรรมการ

อ.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
กรรมการ

คุณอัสนี ทรัพยวณิช
กรรมการ

คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ

คุณปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการและเหรัญญิก

คุณวรรณา พูนปาน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณอติณัช ชาญบรรยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.โสภณ พรโชคชัย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
 1.   ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2.   คุณวสันต์ คงจันทร์ บรรณาธิการ
 3.   คุณปัทมา จันทรานุกูล ผู้ประสานงาน, วิเทศสัมพันธ์
 4.   คุณนงลักษณ์ จตุเทน ผู้ประสานงาน, การจัดการศึกษา
 5.   คุณพรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้ประสานงาน, สำรวจวิจัย
 6.   คุณอติณัช ชาญบรรยง ผู้ประสานงาน, สิ่งพิมพ์และเครือข่าย

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2560

การประชุมครั้งที่ 4/2560 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2560

การประชุมครั้งที่ 3/2560 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 2/2560

การประชุมครั้งที่ 2/2560 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 1/2560

การประชุมครั้งที่ 1/2560 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 9/2559

การประชุมครั้งที่ 9/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณพัลลภ กฤตยานวัช เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 8/2559

การประชุมครั้งที่ 8/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 7/2559

การประชุมครั้งที่ 7/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2559

การประชุมครั้งที่ 6/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณพัลลภ กฤตยานวัช เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 5/2559

การประชุมครั้งที่ 5/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2559

การประชุมครั้งที่ 4/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณพัลลภ กฤตยานวัช เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2559

การประชุมครั้งที่ 3/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณพัลลภ กฤตยานวัช เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 2/2559

การประชุมครั้งที่ 2/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อ.แคล้ว ทองสม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 1/2559

การประชุมครั้งที่ 1/2559 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน์ ที่ปรึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 11/2558

การประชุมครั้งที่ 11/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 23 พฤศิจกายน 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 10/2558

การประชุมครั้งที่ 10/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 9/2558

การประชุมครั้งที่ 9/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 8/2558

การประชุมครั้งที่ 8/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 7/2558

การประชุมครั้งที่ 7/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณพัลลภ กฤตยานวัช เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอาคารที่ 23 มิถุนายน 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2558

การประชุมครั้งที่ 6/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอาคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 5/2558

การประชุมครั้งที่ 5/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอาคารที่ 28 เมษายน 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2558

การประชุมครั้งที่ 4/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2558

การประชุมครั้งที่ 3/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 2/2558

การประชุมครั้งที่ 2/2558 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 9/2557

การประชุมครั้งที่ 9/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณพัลลภ กฤตยานวัช เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 8/2557

การประชุมครั้งที่ 8/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 7/2557

การประชุมครั้งที่ 7/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อ.แคล้ว ทองสม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2557

การประชุมครั้งที่ 6/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 5/2557

การประชุมครั้งที่ 5/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2557

การประชุมครั้งที่ 4/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 30 เมษายน 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2557

การประชุมครั้งที่ 3/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 2/2557

การประชุมครั้งที่ 2/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 1/2557

การประชุมครั้งที่ 1/2557 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 9/2556

การประชุมครั้งที่ 9/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 8/2556

การประชุมครั้งที่ 8/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณแคล้ว ทองสม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 7/2556

การประชุมครั้งที่ 7/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2556

การประชุมครั้งที่ 6/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 5/2556

การประชุมครั้งที่ 5/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2556

การประชุมครั้งที่ 4/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2556

การประชุมครั้งที่ 3/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 1/2556

การประชุมครั้งที่ 1/2556 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 10/2555

การประชุมครั้งที่ 10/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณแคล้ว ทองสม รองประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 9/2555

การประชุมครั้งที่ 9/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณแคล้ว ทองสม รองประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 8/2555

การประชุมครั้งที่ 8/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 7/2555

การประชุมครั้งที่ 7/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 26 มิถุึนายน 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2555

การประชุมครั้งที่ 6/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 5/2555

การประชุมครั้งที่ 5/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2555

การประชุมครั้งที่ 4/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2555

การประชุมครั้งที่ 3/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 2/2555

การประชุมครั้งที่ 2/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 1/2555

การประชุมครั้งที่ 1/2555 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 11/2554

การประชุมครั้งที่ 11/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 10/2554

การประชุมครั้งที่ 10/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 9/2554

การประชุมครั้งที่ 9/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 8/2554

การประชุมครั้งที่ 8/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 7/2554

การประชุมครั้งที่ 7/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2554

การประชุมครั้งที่ 6/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 5/2554

การประชุมครั้งที่ 5/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2554

การประชุมครั้งที่ 4/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณแคล้ว ทองสม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2554

การประชุมครั้งที่ 3/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 2/2554

การประชุมครั้งที่ 2/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 1/2554

การประชุมครั้งที่ 1/2554 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 9/2553

การประชุมครั้งที่ 9/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 8/2553

การประชุมครั้งที่ 8/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 7/2553

การประชุมครั้งที่ 7/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2553

การประชุมครั้งที่ 6/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 5/2553

การประชุมครั้งที่ 5/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 4/2553

การประชุมครั้งที่ 4/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2553

การประชุมครั้งที่ 3/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 2/2553

การประชุมครั้งที่ 2/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 1/2553

การประชุมครั้งที่ 1/2553 ของคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ศาตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ
Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่