เกษศิริ เงสันเทียะ

สำหรับประชาชนทั่วไป

เฉลิมพล ก๋าใจ

สำหรับประชาชนทั่วไป

วรรณวสา ขำสุข

สำหรับระดับอุดมศึกษา

เพ็ญนภา นิมิตพงศ์พร

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นางสาว อัญชิสา แก้วไธสง

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวธัญวรัตม์ มีบำรุง

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา