ณภัทร นาชัยคำ

สำหรับประชาชนทั่วไป

เกษศิริ เงสันเทียะ

สำหรับประชาชนทั่วไป

นางสาลี่ เชิดชู

สำหรับประชาชนทั่วไป

วรรณวสา ขำสุข

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นาย เจตณัฐ เมธาวุฒิกีรติ

สำหรับระดับอุดมศึกษา

กาญจนา ธนาวิวัฒน์ชัยกุล

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นางสาว ขวัญจิรา บุญทศ

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

กุลธิดา สิงสนั่น

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

สุรัยญา เจริญพันธ์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา