เกิดกาญจน์ ธรรมชัย

สำหรับประชาชนทั่วไป

นายอำนาจ มงคลสิืบสกุล

สำหรับประชาชนทั่วไป

นายจักรกฤษณ์ มณีวรรณ์

สำหรับประชาชนทั่วไป

วชิรญาณ์ สุมะโน

สำหรับระดับอุดมศึกษา

กชกร คงงาม

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นางสาวกฤษณา ท้าวแป้ง

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริ

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

รูไลลา เวาะโซะ

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวจิราวรรณ อ้วยโฮม

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา